Contractul cu clientul

 

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. Contract /comanda      din data de 

 

Părțile contractante:

  S.C TELEGRAF TOURS SRL cu sediul in Brasov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 92, cod postal 500102, tel: 0268.327.594, 0268.328.372, 0368.451.004; fax: 0268.327.594; email: office@telegraftours.ro.,www.telegraftours.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 6306468, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J08/2466/1994, cont bancar RO19RNCB0053048584020001 deschis la BCR Brasov, titulara a Licenta de turism nr. 448/ 04.01.2019, pentru Agentia de Turism  Telegraf  Tours cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr . 92, sc B, ap 2, reprezentata prin Ioana Bogdan, in calitate de Director General, denumita in continuare Agentie,   și

     Doamna / Dna.         ,  domiciliat/a în Brasov,  Str            ,   telefon             , posesor al CI/BI (seria/ nr)         ,   CNP      ,in calitate de TURIST, au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

   I. Dispozitii generale
1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de .................................. cu sediul in .................... titulara a Licentei de turism nr....................... Polita de Asigurare emisa de ...............  Seria ..........................  valabilă până la data de ............................ .privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism reprezentata, care garanteaza buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Agentia.
2. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice în urmatoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite în continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie sau alt inscris anexat contractului Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.
3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa în materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract.

   II. Incheierea raporturilor contractuale
4. Încheierea contractului are loc în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

4.1 Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie.
   III. Obiectul contractului
5. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la cap. I, în schimbul platii pretului. Toate informațiile precontractuale au fost aduse la cunoștința turistului.
Caracteristicile serviciilor de călătorie, prețul total al pachetului de servicii turistice (inclusiv informațiile privind eventualele costuri suplimentare), modalitatea de plată, numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, precum și informaţiile privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate dacă nu se întruneşte acest numă privind sunt parte integrantă a contractului și pot fi modificate exclusiv prin acordul părților.
6. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise în materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere;
7. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei

 

8. Servicii contractate  / numar de persoane

 Status: confirmat/ neconfirmat
9. contractul se incheie  odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii  turistice inscrise in documentele de calatorie.

   IV. Pretul
10. Pretul contractului este ………. si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.
Pachetul de servicii este vandut de TELEGRAF TOURS  in calitate de agentie detailista, in contul agentiei touroperatoare prevazuta la art. 1.
In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip Early Booking determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
11. Pretul este publicat în bonul de comanda,site-ul agentiei, pliant , alte mijloace de comunicare, in  cadrul ofertei standard a Agentiei pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
12. Pretul contractului poate fi modificat, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;  b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;  c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
13. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced executarea pachetului.
14. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta din urma având obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.

  V. Modalitati de plata
Modalitatile de plata a pretului contractului sunt:
15. Avansul  este de  …….. iar diferenta se achita pana la date de ……….
16 Avansul este retinut de Agentie cu titlu de penalitati, în situatia în care turistul renunta la contract din vina sa.
17. Plata finala a pachetului de servicii se face conform esalonarii prevazute în contract, în cazul serviciilor la cerere si al serviciilor din oferta standard, insa nu mai tarziu de 4 zile înainte de data la care Agentia transmite documentele de călătorie în baza cărora turistul poate efectua serviciile de călătorie achiziţionate.
18. În cazul serviciilor comercializate pe baza de bilete de odihna si/sau de tratament, Agentia poate aplica sistemul de vânzare în rate, acesta aplicandu-se în baza acordului cu turistul.
19. Pentru serviciile prestate în baza prezentului contract, AGENŢIA va emite facturi corespunzătoare pretului stabilit la cap. IV pct 10, plata efectuându-se în aceeaşi moneda.

  VI. Drepturile si obligatiile Agentiei
20. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 20 zile înainte de data plecarii.  În cazurile prevăzute la art.22 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei sau încetarea contractului.
21. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, contravaloarea serviciilor neprestate.
22. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau a unor imprejurari inevitabile și extraordinare pe care nici Agentia, nici prestatorul de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari  de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii etc). Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice, sens în care sunt incidente prevederile art. 15 alin. 4-7 din Ordonanta nr. 2/2018 privind dreptul la despagubiri.
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
În situatia în care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme în garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.
Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială. Dacă servicile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.
23. Agentia are obligatia sa acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita si sa furnizeze în scris (prin orice modalitate care permite confirmarea) turistului, în termen de 4 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boala.
e) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 30, 31, 32, 33, 35

  VII. Drepturile si obligatiile turistului
24. Turistul informează, fără întârzieri nejustificate, agenţia de turism organizatoare în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ţinând cont de circumstanţele cazului.
În cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de turistul, acesta poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Turistul nu trebuie să specifice un termen dacă agenţia de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată. Turistul beneficiază de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepţia cazului în care agenţia de turism organizatoare dovedeşte că neconformitatea este imputabilă turistului.
In cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevazute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta Agentia cu cel putin 5 zile inainte de data plecarii și doar dacă furnizorii de servicii incluse in pachet, precum companiile aeriene, pot opera modificarea de date, conform cesiunii. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine in sarcina cedentului sau cesionarului, niciodata in sarcina Agentiei.
25. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite (inclusiv comisionului).
26. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la art.20 hotarârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
In cazul in care turistul decide sa participle la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art.20 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate ,modificarilor de acest tip.
27. În cazul în care turistul reziliaza contractul in temeiul art.26 lit a sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
28. În toate cazurile mentionate la art. 27 turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial cuantificata de catre parti amiabil sau de catre instante, cu o valoare maxima de 3 ori valoarea pachetului turistic, cu exceptia cazurilor în care:
a) este imputabilă călătorului
b) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat turistul în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 20 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
c) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile caz care va fi despagubit de catre transportator sau de unitatea de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la art.22 lit b;
d) este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă.
29. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia in temeiul cap. IX pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii Despăgubirea se poate ridica maxim la valoarea pachetului turistic.
29.1 În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist.
29.2 Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevăzute la cap. IX, si încheierea unui nou contract.
29.3 În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
29.4 În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
30. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
31. În cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei înscrise pe biletul de odihna si/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel târziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet.
32. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
33. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc) în vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, în caz contrar urmând sa suporte contravaloarea pagubelor produse.In cazul bileteelor de tratament, turistul se obliga sa prezinte la receptia hotelului biletul de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale la zi.
34. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara sa faca parte din contractul cu Agentia, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar agentia nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
35.Turistul este obligat ca in termen de maxim 2 zile inainte de data de incepere a desfasurarii serviciilor contractate sa confirme in scris Agentiei prin fax/mail cu confirmare de primare, ca detine in posesie toate documentele si informatiile necesare calatoriei (inclusiv orar imbarcare, zbor etc). Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
36. Turistul are obligatia de a furniza informatii de contact complete si corecte (telefon, adresa de email etc) la care poate fi contactat. Culpa apartine turistului pentru furnizarea de informatii de contact incorecte, iar comunicarea se considera a fi efectuata catre datele de contact indicate, chiar daca acestea erau incorecte si turistul nu a receptionat informatiile emise de Agentie. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

  VIII.Asigurari
Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

37. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group cu sediul în str. Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, Bucuresti. Polița de asigurare Seria I/ nr  51495/20.122019 valabilă in perioada 01.01.2020- 31.12.2020, valoarea acoperita prin asigurare fiind in cuantum de 20.000 EUR privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti. este afișată pe pagina web a agenției de turism http://www.telegarftours.ro
38. În cazul în care Agenţia/Agenţia Touroperatoare nu efectuează repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail În această situaţie asigurătorul nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare.
39. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii in baza documentelor justificative transmise către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative.
40. Turistul are obligaţia de a notifica asiguratorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care Asiguratul a confirmat de primire.
41. Evenimnetul asigurat are loc in conditiile in care turistul nu primeste despagubiri in termen de 15 (cincisprezece) zile de la confirmarea de primire de catre asigurat a documentelor justificative.
42. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligaţia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
43. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
44.  Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către asigurător a documentelor justificative de la turist.
Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 39, 40 si 42 din prezentul contract;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
      Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
45.  În cazul în care după plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul către turist, turistul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.
46. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, asigurare storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare, Agentia neputand fi responsabila pentru politele incheiate prin intermediul acesteia.

   IX. Renuntari, penalizari, despagubiri
47. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice (interne sau externe) care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:

a)  50% din preţul pachetului de servicii, dupa primirea confirmarii serviciilor;

b) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul  de 20 - 29 zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 100% din prețul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziționat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) indiferent de data la care turistul solicită renunțarea.

48. În cazul biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
49. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
50. Penalizarile echivalente cu cele indicate la art. 47  se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera, sau din motive ce tin de persoana acestuia.
51. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renuntare nu este luata în considerare.
52. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.Toate sumele menţionate la art.47- 50se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.
53. In cazul in care turistul care a contract un pachet de servicii turistice cu agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pt a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat, iar agentia are dreptul sa anuleze rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea penalizarilor prevazute la art.47.

   X. Reclamatii
54. In cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului), repreentantului local al touroperatorului etc.
Datele de contact ale Agenţiei: Telefon: 0268.328372;  0722.370135, Fax: 0268327594 , E-mail: office@telegraftours.ro
55. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin în conditiile prezentului contract.
56. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazute in cap X sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

   XI. Dispozitii finale

57. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
58. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2 /2018 si
este accesibila la urmatorul site: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233
59. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
  a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
  b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
  c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.
60. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.
61. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

62. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vânzarea de catre Organizator a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile
63. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente de la sediul Agentiei
64. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

SC TELEGRAF TOURS SRL                                                                                                                                    
     Agentia de  turism,                                                                                                                                                                                                                              Turist,

      

 

 

 

 

 

 

Declaratie de consimtamânt

privind prelucrarea datelor personale

 

 

 

 

      D-na/ dl……………………………………………, cu domiciliul în …………………………..legitimat cu C.I. seria….... nr……....., CNP ……....…………., în calitate de titular de contract, prin prezenta declaratie îmi exprim consimtamântul în mod liber, în cunostinta de cauza si la obiect, pentru urmatoarele scopuri ale prelucrarii datelor cu caracter personal:

 

A. DA/ NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari comerciale ale agentiei (oferte turistice)

 

B. DA/ NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-uri (stiri, informatii diverse despre activitatea agentiei)

 

C. DA/ NU - În calitate de titular al autoritatii parintesti/ împuternicit al acestuia, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nasterii) ale copilului/ copiilor mei care au vârsta sub 16 ani, mentionati în rezervare, necesare pentru executarea contractului. (pct. C este obligatoriu pentru a se putea efectua rezervarea) .

 

1. Am luat cunostinta de faptul ca, în cazul în care am fost de acord cu pct. A si B datele mele si a persoanelor mentionate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra dupa executarea contractului.

2. Cunosc faptul ca am posibilitatea sa-mi retrag consimtamantul pentru pct. A si B, oricând, printr-o cerere transmisa la e-mail office@telegraftours.ro 

3. Sunt informat/ a ca, în cazul în care nu sunt de acord cu pct. A si B, orice date cu caracter personal vor fi eliminate din baza de date de marketing a Agentiei.

4. Agentia m-a asigurat ca respecta noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, mentionate în politica de confidentialitate de pe site-ul www.telegraftours.ro

5. De asemenea, am luat la cunostinta ca prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nasterii, CNP, C.I. sau pasaport, adresa, telefon, email si nationalitate) se vor pastra conform termenelor prevazute în legislatia financiar-contabila.

6. Am înteles ca prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate în contract este realizata pentru furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia si pe perioada de arhivare.

7. Sunt de acord cu transferarea acestor date catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agentiei din tara si/ sau din strainatate, implicati în desfasurarea serviciului turistic contractat.

8. Sunt informat/ a de faptul ca, potrivit legislatiei în vigoare, datele personale vor fi furnizate catre autoritatile din domeniul juridic (politie, parchet, instate de judecata) doar la solicitarea expresa a acestora.

9. Agentia m-a asigurat de faptul ca datele mele nu vor fi facute publice, nu vor fi transmise unor terte parti.

10. Am fost informat/ a ca am urmatoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de restrictionare a prelucrarii, de portabilitate a datelor si dreptul la opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisa, la adresa de e-mail